Genel,

1 Çocuk 1 Sorun 1 Çözüm

Bir çocuk bü­yü­tür­ken kar­şı­mı­za çıkan so­ru­la­ra nasıl cevap ara­rız? Et­ra­fı­mı­za so­ra­bi­lir, baş­ka­la­rı­nı göz­lem­le­ye­bi­lir, kendi an­ne­mi­zin nasıl baş et­ti­ği­ni dü­şü­ne­bi­lir, uz­man­la­ra da­nı­şa­bi­lir, in­ter­net­te araş­tır­ma ya­pa­bi­li­riz. Ya da çocuk ye­tiş­tir­mey­le il­gi­li bir kitap oku­ya­bi­li­riz! Bu yolu ter­cih eden­ler, bu kez de “hangi ki­ta­bı oku­ya­lım?” so­ru­su­na cevap arar­lar. 
Konu “çocuk” olun­ca, kay­nak çok ama eğer ih­ti­ya­cı­nız, so­ru­su da ce­va­bı da net olan, kül­tü­rü­mü­ze du­yar­lı çö­züm­ler öne­ren bir ki­tap­sa, hem an­ne-ba­ba­lar hem uz­man­lar için yeni bir kay­nak ek­len­di: Psi­ko­ol­gu Ya­yın­la­rın­dan çıkan 1 çocuk 1 Sorun 1 Çözüm, 0-6 Yaş İçin Ger­çek Ha­yat­tan Öy­kü­ler­le An­ne-Ba­ba­nın EL Ki­ta­bı! Doç. Dr. Şeb­nem Soy­sal Acar ve Erkan Bal, Me­li­ke Mine ve Cevat Ilgaz`ın ge­li­şi­min­den ör­nek­ler­le “bir çocuk nasıl sağ­lık­lı büyür” so­ru­su­na cevap ve­ri­yor­lar. 0-6 yaş ara­lı­ğın­da­ki ço­cuk­lar­da kar­şı­la­şa­ca­ğı­mız ge­li­şim so­run­la­rıy­la nasıl ba­şe­de­ce­ği­mi­zi açık­lı­yor­lar. 
Ço­cuk­la­ra sınır koy­may­la il­gi­li bir çe­vi­ri kitap oku­muş­tum, ço­cu­ğu­nun zor­la­yı­cı ve sınır bil­mez dav­ra­nış­la­rı kar­şı­sın­da sa­kin­ce uya­rı­lar­da bu­lu­nan anne, dav­ra­nış de­ğiş­me­yin­ce, en so­nun­da “bunun nesi var böyle” diye dü­şün­me­ye baş­lı­yor­du. Siz ül­ke­miz­de­ki an­ne­le­rin -ge­nel an­la­mıy­la- böyle dav­ran­dık­la­rı­nı dü­şü­ne­bi­li­yor mu­su­nuz? Bizde ço­cu­ğu an­la­ma­ya ça­lış­ma alış­kan­lı­ğı henüz yer­leş­miş de­ğil­dir. Sa­de­ce ko­mut­la­ra uy­ma­sı­nı öğ­ret­me­ye ça­lı­şı­rız. En uyum­lu çocuk, “iyi ye­tiş­miş” ço­cuk­tur top­lu­mun gö­zün­de. Söz din­li­yor­sa, ya­ra­maz­lık yap­mı­yor­sa, ta­lep­ler­de bu­lun­mu­yor­sa, “ne kadar akıl­lı” olur. Oysa on­la­rın ken­di­le­ri­ni bü­yüt­me­le­ri­ne yar­dım et­me­li­yiz. Sevgi ve say­gıy­la, en küçük ya­şın­dan beri onun ge­li­şi­mi­ne büyük bir saygı du­ya­rak bü­yüt­me­li­yiz. İşte bunu ba­şa­ra­bil­mek için, ön­ce­lik­le bilgi sa­hi­bi ol­ma­ya ça­lı­şa­bi­li­riz: Bir ço­cu­ğun ge­li­şim özel­lik­le­ri ne­ler­dir, ge­li­şi­mi­ni des­tek­le­yen ve en­gel­le­yen ne­ler­le kar­şı­la­şır­lar bü­yür­ken, an­ne-ba­ba­lar ne­le­re dik­kat ede­cek­ler, hangi adım­la­rı iz­le­ye­cek­ler… 
Tüm bu ko­nu­lar için bir kla­vuz ki­ta­bı­nız var artık. İçinde, “hu­zur­lu­ca uy­ku­ya geç­mek, tu­va­let eği­ti­mi­ni ta­mam­la­mak, ço­cu­ğun yemek yeme be­ce­ri­si­ni edin­me­si, ço­cuk­la cin­sel­li­ği ko­nuş­mak, kar­deş iliş­ki­le­ri, ço­cu­ğu din­le­me­nin önemi, özel ge­rek­si­nim­li ço­cuk­lar, sü­rek­li has­ta­lı­ğı olan ço­cuk­lar, ço­cu­ğa ölümü an­lat­mak, cep te­le­fo­nu kul­la­nı­mı, okul ol­gun­lu­ğu­nu ka­zan­ma, ço­cuk­lar­da ya­ban­cı dil öğ­re­ni­mi, üstün ye­te­nek­li çocuk” gibi çe­şit­li ko­nu­la­rın ve “ba­şu­cu­nuz­da bu­lun­sun is­ter­si­niz” diye ha­zır­lan­mış bir kay­nak kitap lis­te­si­nin yer al­dı­ğı bir kitap.…
Ki­ta­bı in­ter­net üze­rin­den veya ol­gup­d@?gmail.?com ad­re­si­ne ya­za­rak edi­ne­bi­lir­si­niz. 
Ben­den haber ver­me­si…
Benden haber vermesi…
0yorum yok

Yazar

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı’ndan 1987’de mezun olmuştur. Yüksek Lisansını Ankara Ünivesitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde, Disiplinlerarası Aile Danışmanlığı programında tamamlamıştır. Çeşitli ilk ve ortaöğrenim kurumlarında psikolojik danışman ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde yönetici olarak çalışmıştır. 1996 yılından bu yana psikoterapi ve kişisel gelişim alanına yönelmiştir. İletişim becerileri eğitimi, halkla ilişkiler, liderlik ve motivasyon, stres yönetimi, öfke yönetimi, sınav kaygısı, aile eğitimi gibi çeşitli kurs ve seminerlerde eğitimci olmuş, panel, toplantı ve konferanslarda konuşmuştur. 2009 yılında TRT Radyo 1 Kampus programında üniversiteye hazırlık konusunda danışmanlık, 2010 yılında TRT Ankara Radyosunda bir yıl süreyle her Perşembe akşamı iletişim ve yaşam becerileri konusunda program yapmıştır. 2003-2008 yılları arasında yönetim kurulunda da görev aldığı Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği’nin “Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birimi”nde çalışmıştır. Bilişsel Davranışçı Terapi, Pozitif Psikoterapi ve Aile Terapisi, Oyun Terapisi, Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Eğitimi, Transaksiyonel Analiz, Sistemik Psikoterapi, Psikodrama ve Yaratıcı Drama liderlik eğitimlerini almıştır. Bu alanlarda mesleki gelişim ve psikoterapist yetiştirme eğitimleri vermektedir. Kurucusu olduğu Olgu Psikolojik Danışma Merkezi’nde aile terapisi ve bireysel terapi, oyunla terapi, grupla psikolojik danışma hizmetlerini sunmaya, kurum ve kuruluşlara liderlik, motivasyon, kurumsal gelişim ve süpervizyon, personel eğitimi programları hazırlama, eğitim yapma, kişisel ve kurumsal gelişim konularında danışmanlık hizmeti verme hizmetlerini sürdürmeye devam etmektedir.

Bir cevap yazın

Araç çubuğuna atla